Privacy statement

Wie zijn wij?

Hippischadvocaat.nl is een onderdeel van het advocatenkantoor Van den Broek Advocaten (voorheen FERMM B.V.) gevestigd te Utrecht. Onderstaand treft u haar privacystatement (het “Privacybeleid”).

Ons privacybeleid

Van den Broek Advocaten respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG.

Het Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2023. Wij behouden ons het recht voor ons Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via de website www.vandenbroekadvocaten.nl.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • ons gebruik van cookies; en
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken,
  zoals een IPadres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; en
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

 

Wij verzamelen de persoonsgegevens functioneel omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van andere advocaten, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door anderszins gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Van den Broek Advocaten kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze juridische diensten te verrichten;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en businessdevelopment activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie; en
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website’s (hippischadvocaat.nl / vandenbroekadvocaten.nl) en/of om de website’s te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang; en
 • Uw toestemming.

Bewaartermijn

Van den Broek Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan Van den Broek Advocaten uw persoonsgegevens delen met een (andere) entiteit van Van den Broek Advocaten.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, deurwaarders, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; en
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers (bijv. urenregistraties- en/of documentmanagementsystemen), leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Van den Broek Advocaten is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Van den Broek Advocaten, sluit Van den Broek Advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst, die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Van den Broek Advocaten er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Van den Broek Advocaten heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@vandenbroekadvocaten.nl of via info@hippischadvocaat.nl.

 

Uw rechten

U beschikt als betrokkene – binnen de grenzen van onze advocatuurlijke geheimhoudingsverplichtingen- over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde en gangbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder; en
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. 

Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien de regels van onze beroepsgroep in het geding zijn, kunnen wij een verzoek dat gebaseerd is op één van de bovenstaande rechten eerst ter advisering voorleggen aan de betrokken (lokale) Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.

  Cookies

  Hippischadvocaat.nl en Van den Broek Advocaten kunnen gebruik maken van cookies op hun website’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website’s.

  De website’s maken overigens geen gebruik van zogenoemde trackingcookies of advertentiecookies. Persoonsgegevens worden daarbij niet verzameld. Het gaat louter om (geanonimiseerde) statistische gegevens.

  Contact

  Mocht u nog nadere informatie willen ontvangen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u  contact met ons opnemen via info@vandenbroekadvocaten.nl, info@hippischadvocaat.nl of per post via:

  Van den Broek Advocaten / Hippischadvocaat.nl
  T.a.v. de heer mr. R.P. van den Broek
  Ramstraat 27
  3581 HD UTRECHT

  Ons kantoor

  Ramstraat 27
  3581 HD UTRECHT
  + 31 (0) 20 89 03 100
  + 31 (0) 30 20 83 057

  info@hippischadvocaat.nl

  logo-footer
  Privacy statement        Cookies

  Portretfoto’s: Campaign Studios